Jótállás & Elállás

Kellékszavatosság

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

JOLO Computer webáruház hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

  • Kérhetsz cserét, kivéve, ha a választott igényed teljesítése lehetetlen vagy a webáruház számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • A szerződéstől elállhatsz, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Minden olyan hiba jelentéktelennek minősül, mely a termék funkcionális használatát nem befolyásolja.

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított hét munkanapon belül közölni a JOLO Computer webáruház üzemeltetőjével. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított, új termékek esetében a termék gyártója által vállalt 12, 24 vagy 36 hónap elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted a webáruházzal szemben.

A teljesítéstől számított 14 napon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket JOLO Computer webáruházon vásároltad. A teljesítéstől számított 14 nap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén – választásod szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

A termék akkor hibás, ha az a JOLO Computer webáruházban, a terméklapon feltüntetett kategória ismérveinek nem felel meg. Termékszavatossági igényedet kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

Garancia

JOLO-HATÁS Kft. az általa forgalmazott termékekre a gyártó által vállat 12, 24 vagy 36 hónap garanciát vállalja. Ez alól kivételt képeznek a DVD- és BluRay filmek, illetve a Videojátékok, amelyekre pénzvisszafizetési illetve cseregarancia érvényes.  A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A rendelés lemondása (elállás), a termék visszaszolgáltatása

JOLO Computer webáruházban megrendelt termék esetében, a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. A 14 napos elállás azonban kizárólag a jogszabályban foglalt termékekre vonatkozik. Ebben az esetben a JOLO-HATÁS Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb a termék visszaszolgáltatását követő harminc munkanapon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 munkanap számításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

A nem rendeltetésszerűen használt termék(ek)re a garancia nem vonatkozik, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldését követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Ha elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot juttassa el (postán, személyesn vagy e-mailben) az alábbi címre: JOLO-HATÁS Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 93-99. (telefon: +36 70 942 4953, e-mail cím: ugyintezes@jolo.hu).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását nem adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a vásárlót.

Felhívjuk a figyelmét, hogy mindaddig visszatarthatjuk a vételárat, amíg a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldésre került.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja alapján fogyasztóként sem gyakorolhatja az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az utasításai alapján vagy kifejezett kérésre állítottunk elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtuk.

Kérjük, hogy a 14 napos elállás idejére őrizze meg a vásárláskor kapott csomagolást, illetve címkéket, hogy megkönnyítse számunkra a visszaküldött termékek kezelését.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás és elállás a nem fogyasztói szerződésnek minősülő esetekben

Amennyiben vállalkozásként vásárol a JOLO Computer webáruházban, úgy a fogyasztói szerződésekre vonatkozó kellékszavatossági és jótállási feltételeket – a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállást – azonos módon biztosítjuk számára. A termékszavatosság a nem fogyasztói szerződésekre nem vonatkozik.

Vállalkozásként a távollévő felek közötti szerződéskötés feltételei biztosította 14 napos elállás joga nem illeti meg.