Adatvédelem

Jelen webáruházat a JOLO-HATÁS Kft. üzemelteti. Kérjük, hogy a webáruház használata előtt olvassa el jelen nyilatkozatot. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a webáruház használatával a jelen nyilatkozatot elfogadja.

Jelen nyilatkozat célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása maradéktalanul biztosítva legyen. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatkezelési gyakorlatunkat és azokat a lehetőségeket, amelyekkel megismerheti, hogyan gyűjthetünk adatokat Önről és internetes tevékenységéről.

A JOLO-HATÁS Kft. a JOLO.hu webáruház üzemeltetése során az internetes felületen elérhető tartalmak felhasználói vonatkozásában ezen felhasználók tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott kommunikáció elérése. A JOLO-HATÁS Kft. az adatvédelmi szabályoknak megfelelő eljárást az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseivel összhangban garantálja.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a JOLO-HATÁS Kft. tulajdonát képező webhelyre, tartományra, alkalmazásra, az ezen keresztül értékesített  termékekre és szolgáltatásokra érvényes. A felhasználóknak az adatkezelés jogalapjáról és céljáról való tájékoztatása jogszabályi követelményének való megfelelését szolgálja az Adatvédelmi nyilatkozat részét képező adatkezelési nyilatkozat.

 

Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő a JOLO.hu webáruház tulajdonosa, a JOLO-HATÁS Kft.

Személyes adatok védelme

A JOLO-HATÁS Kft. által követett adatkezelési elvek:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja, célja

A jogszabály értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy jogszabályi felhatalmazás van rá.

Jelen webáruházzal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A JOLO.hu webáruházon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja a JOLO-HATÁS Kft. szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az adatkezelővel szerződés kötése és annak végrehajtása.

Adatkezelés történik többek között az alábbi tranzakciók végrehajtásakor:

  • termékek vagy szolgáltatások megrendelése
  • akciók, nyereményjátékok

A kezelendő adatok meghatározása:

  • kapcsolattartási elérhetőség: név, cím, telefonszám, e-mail cím
  • kapcsolat felvételi beállítás: jelszó, felhasználói azonosító

Adatok felhasználása:

  • tranzakció végrehajtása
  • termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció
  • újszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató
  • promóciók
  • termékekhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások elérhetőségének illetve teljesítésének időtartama

Az érintett hozzájárulásával történt adatkezelés alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az adatbiztonság követelménye:

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az  biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)  fordulhat az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban felmerült panasz esetén.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Látogatási adatok

A JOLO.hu webáruház látogatása során az adatkezelő rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az üzemeltető a személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó eszközén kisméretű szöveges adatállományt, úgynevezett ‘cookie’-t helyez el. A JOLO.hu webáruház használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy eszközén az üzemeltető cookie-t helyezzen el.

Az üzemeltető technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a JOLO.hu webáruház látogatása során együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett, ez alapján például ‘remarketing’ típusú hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását ne engedélyezze. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.